Vedtægter

 

Vedtægter for Danmarks Veteraner – Lolland-Falster & Møn, stiftet den 24. oktober 1983.

 

 • 1.

 

Foreningens navn er: Danmarks Veteraner – Lolland-Falster & Møn.

 

Danmarks Veteraner hed tidligere De Blå Baretter og blev stiftet den 26. oktober 1968 af en gruppe veteraner fra FN-missionen i Gaza, under navnet ”FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter” under

følgende citat ”Til ære for den velorganiserede indsats af danske soldater, observatører og politifolk

i FN’s fredsbevarende styrker”.

Fra foreningens start og til år 2000 havde foreningen kun medlemmer fra egentlige FN indsatser.

Den 23. september 2000 blev foreningens vedtægter ændret således, at også veteraner fra operationer

i andre militære koalitioner, kunne optages som medlemmer.

 

Dens hjemsted er Foreningshuset, Stationsvej 57, Tingsted, 4800 Nykøbing F.

Guldborgsund Kommune.

 

 • 2.

 

Foreningens formål er at:

–     Danne rammer for at samle alt dansk personel, der har deltaget i internationale operationer, for herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.

–     Medvirke til oplysning om de aktiviteter, dansk personel deltager og har deltaget i.

–     Anerkende og hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis.

–     Forvalte de midler, der stilles til rådighed for foreningen.

 

 • 3.

 

Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, der har gjort eller gør tjeneste for Danmark i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget en medalje herfor (eks. FN-medalje, Nato-medalje eller Forsvarets medalje).

 

Den til enhver tid valgte formand og kasserer tegner foreningen udadtil.

 • 4.

 

 1. Bestyrelsen består af:
  Formanden, der vælges særskilt i ulige år.
  Kassereren, der vælges særskilt i lige år.
  5 medlemmer, valgene gælder for to år ad gangen, således at der vælges tre medlemmer i ulige år og to medlemmer i lige år.
  Der vælges 2 suppleanter, 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollant-suppleant hvert år.
 2. Til repræsentantskabet vælges:
  En repræsentant for hvert påbegyndt antal 100 medlemmer. Idet formanden automatisk er repræsentant, kan han ikke vælges. Bestyrelsen vælger selv sine repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

  1. Alle valg afgøres ved simpel stemmeflerhed. Genvalg kan finde sted.
  2. Det er bestyrelsens opgave at lede og tilrettelægge foreningens arbejde og udføre sit virke i overensstemmelse med § 2.

 

 

 • 5.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år, og indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Dagsorden udsendes senest 4 dage før generalforsamlingen

Stemmeret har alle som er fuldgyldigt medlem i kalenderåret. Dvs. man har betalt kontingent.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
 6. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af

medlemmerne, skriftligt fremsender ønske herom.

 

 • 6.

 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet aflægges af kasseren, der skal føre de for regnskabet nødvendige bøger. En måned før generalforsamlingen skal regnskabet være afleveret

til bilagskontrollanten.

 

 • 7.

 

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 • 8.

 

For vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves simpel stemmeflerhed.

 

 • 9.

 

Foreningen kan kun ophæves når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Ved opløsning skal foreningens midler og effekter tilfalder FN-Museet i Frøslevlejren

 

 • 10.

 

Danmarks Veteraner – Lolland–Falster & Møn vil altid være underlagt de i Landsforeningen

Danmarks Veteraner til enhver tid gældende vedtægter

 

 

 

 

Således vedtaget den 23. august 1984.

Ændret på generalforsamlingen den 22. januar 1987.

Ændret på generalforsamlingen den 28. januar 1988.

Ændret på generalforsamlingen den 30. januar 1990.

Ændret på generalforsamlingen den 24. februar 1993.

Ændret på generalforsamlingen den 20. februar 2002.

Ændret på generalforsamlingen den 21. marts 2007.

Ændret på generalforsamlingen den 23.februar 2017.